لیست اسامی برندگان دی ماه 98

فروشگاه محل خرید شهرستان نام و نام خانوادگی ردیف
فزوشگاه انهر ارومیه سام درگه 1
فروشگاه امین ارومیه مجید امتنانی 2
شهرام میلان ارومیه شکوفه فیضی 3
شهرام میلان ارومیه لیلا چوپانی  4
فروشگاه ساوالان ارومیه فاطمه شادوند 5
فزروشگاه آهندوست ارومیه آقای نوری 6
فروشگاه صدیقی ارومیه بهمن بلوریان 7
فروشگاه اخی جانی ارومیه رسول نصاحتی 8
کوروش ساحلی سقز گوران فیض الله بیگی 9
کوروش سرباز میاندوآب مهدی تقی پور 10
کوروش فلکه آبیاری ارومیه قادر رهبر 11
فروشگاه دخانیات ارومیه ناصر عبدالله نژاد 12
پیک رایگان 3115 ارومیه عطا نجاتی آذر 13
دامداران دانشکده ارومیه فرشته احدی 14
فروشگاه رستمی ارومیه مریم میرزاییان 15
کوروش سعدی ارومیه خانم مهدی زاده 16
فروشگاه تاتاری ارومیه محمد راستگو بالو 17
فروشگاه آهندوست ارومیه میرحاج احمدی 18
پیک رایگان 3115 ارومیه خانم حسینی 19